Vzkazy členů

Zeptali jsme se členů „KM“, co by řekli všem, kteří potřebují a hledají Boží milosrdenství.

 • Důvěřujte v BM, je nekonečné. Jeho milosrdenství a láska je silnější a větší než všechny vaše hříchy. Modlete se, proste ho, děkujte mu, chvalte ho. Zná vás, ví o vás, nebojte se. (Yveta, v domácnosti)
 • Řekla bych jim, ať ho hledají. Mám vlastní bohatou zkušenost, že těm, kdo hledají, jde Pán Ježíš opravdu naproti. A ne jednou, ale při pochybnostech opakovaně, třeba několikrát. Že opravdu stojí o každého člověka. (Marie, zahradnice)
 • Ať jsou trpěliví, protože i mně to trvalo dlouho, než jsem si všechno ujasnil. (Petr, důchodce)
 • Nevzdávejte se, Bůh o vás ví a každý den se za vás modlí mnoho lidí. (Monika, na mateřské dovolené)
 • Ctít P. Marii jako matku milosrdenství a eucharistii. Zapojit se do společné modlitby za dar odpuštění a smíření, Boží milosrdenství. „Blaze milosrdným, neboť oni milosrdenství dojdou.“ Zakouším na sobě tuto nezaslouženou milost, zejména ve sv. smíření, ale i ve všech vztazích, a chci ji šířit a vyprošovat všem, neboť tato polidšťuje, zachraňuje nás, naše srdce, naše vztahy v rodině, celý svět. (Růžena, uklízečka)
 • Aby nepřestávali v hledání a důvěřovali Pánu. (Jiří, správce)
 • Že je to důležité pro život. (Jindřiška, dělnice)
 • Jak se jim dá Bůh poznat, aby si víru v Boha nedali vzít, zachovávali Boží přikázání a podle nich žili. Svůj kříž nést s Bohem je poloviční tíha. Dobro konat kolem sebe, stonásobně se jim vrátí. (Anna, důchodkyně)
 • Bůh vás miluje obrovskou a nesmírnou láskou, kterou náš rozum není s to pochopit. Nemějte strach. Odevzdejte se do náruče milosrdného Boha, který je láska. (Pavel, ve vězení)
 • Vše o Božím milosrdenství najdou v deníčku sestry Faustyny. (Dana, důchodkyně)
 • Aby více věřili Bohu a jeho nekonečnému milosrdenství, které dokázal, když obětoval svého jediného syna i vlastně sám sebe za nás živé, a to bez výjimky - za vrahy, podvodníky, zloděje, ale i za mě. (Jiří, student)
 • Zkus a hledej! V modlitbě v růženci BM je velká síla. Ježíš ti pomůže, je stále s tebou, zůstává v tvém srdci, je stále připraven odpouštět. Pomůže i tobě! Modli se srdcem. I ty nebudeš sám, je nás již mnoho, co se modlíme navzájem. Dej se i ty zapsat do KM. Bůh, Ježíš, je láska i důvěřuj. „Je to zázrak.“ (Marie, invalidní důchodkyně)
 • Ve Slavkovicích se mi moc líbí. Přála bych těm, kdo hledají BM, aby ho našli, aby poznali, že Pán Ježíš je útočiště, že nás neopustí. Jenom je potřeba v něho věřit, on je milosrdenství. (Ludmila, invalidní důchodkyně)
 • Aby byli trpěliví, protože Bůh je, i když se právě neozývá. (Radka, spisovatelka)
 • Že Bůh nás skutečně má moc rád přes všechna naše selhání a hříchy. Odpouští a Duch Svatý nám pomůže najít sílu znovu se vracet do Otcovy náruče a spolu s Pannou Marií nás bude posilovat. (M., důchodkyně)
 • Ať hledají a vytrvají. Boží láska a milosrdenství je naplní. Jen vytrvat. (Marie, důchodkyně)
 • V dnešní době je pro hodně lidí obtížné najít cestu k Bohu – Božímu milosrdenství. Můžeme se ale upřímně modlit za to, aby tato cesta byla pro ně tou jedinou správnou. (Jiřina, v domácnosti)
 • I přesto, že Pán dopouští někdy těžké věci a na člověku dělá mnohdy velké utrpení, nevíme proč a k čemu to může sloužit. Člověk pak bývá také citlivější k bolesti druhých. Největším Božím milosrdenstvím je, že nám dal svého jednorozeného a jediného syna skrze Pannu Marii. (Pavla, servírka)
 • Aby si přečetli Poselství o Božím milosrdenství podle zjevení sv. sestry Faustyny Kowalské, že Ježíš má všechny lidi rád, že zemřel za dobré i hříšníky a jeho milosrdenství nemá mezí. (L., důchodkyně)
 • Boží milosrdenství je obrovské, sama jsem se o tom přesvědčila. (Pavla, učitelka, knihovnice)
 • Že Bůh je milosrdný ke všem, kteří o to prosí a touží po našich prosbách. Ať se tedy připojí, nebojí se, ať jsou v jakémkoliv stavu a hříšnosti, bude každému, kdo prosí, odpuštěno. (Pavel, inženýr elektrotechniky)
 • Že je to to nejlepší, co mohu udělat pro spásu svých i ostatních lidí. (Pavel, technik státní správy)
 • Všem bych řekla to, co řekl Pán Ježíš sv. Faustyně: „Kdo neprojde branou mého milosrdenství, bude muset projít branou mé spravedlnosti.“ A to nevím, jak bychom dopadli. (Věra, důchodkyně)
 • Aby věřili příslibům, které Ježíš dal lidem skrze sv. Faustynu. Aby využívali těchto příslibů k získání milostí, ať už je to skrze obraz Božího milosrdenství, Korunku, Svátek BM nebo hodinu BM. (Alena, ekonomka)
 • Vše, co jsme doposud nalezli, nemůže předčít velikost nepředstavitelné Boží lásky, jakou je BM. Kdyby nás všichni opustili i kdybychom spáchali ty nejhorší hříchy. Bůh nám nikdy neodmítne pomoc a nikdy nás neopustí. (Hana, pečovatelka DZP)
 • Ať se modlí Korunku s důvěrou a jsou radostní. (Marta, důchodkyně)
 • Ať jsou vytrvalí ve víře v našeho Pána a s jistotou pak zakusí jeho BM. (Marie, invalidní důchodkyně)
 • Chtěla jsem říct něco krásného o BM, ale nemám žádná slova. Zrovna prožívám ve svém životě bolest, tak mi to bere schopnost mluvit. Řekla bych asi toto – chtěla bych potěšit, povzbudit. Chtěla bych povzbudit k hledání osobní zkušenosti s BM, s Bohem, jeho láskou. Vyhledávání příležitostí k setkání s ním, vytvářet, dělat prostor, aby se s námi mohl setkat, dotýkat se nás, i dělat mu v životě místo, aspoň malé – chodit na mši sv., přijmout svátosti, ve společenství s ostatními lidmi, zkusit vydržet i za situace, kdy se vše zdá k „ničemu“. Velká věc je, když máte někoho, kdo se za vás modlí, zvláště v situaci, kdy vám samotným modlitba nejde. Hlavu vzhůru! Kdo hledá, najde… (Kristýna, uklízečka)
 • Nebojte se, neboť BM je nekonečné, když o něj budete stát, Bůh vás svým milosrdenstvím určitě zahrne a smiluje se nad vámi. (Vladislava, účetní, nyní doma s dětmi)
 • BM je mnohem větší, než si dokážeme představit. Ježíš chce vylít milosrdenství na všechny duše. Otevřeme svoji duši milosrdnému Ježíši, aby tak mohl učinit. (Jiří, IT technik)
 • Ať se rádi zapíšou do Knihy milosrdenství. (Anežka, důchodkyně)
 • Že se nemusejí obávat. BM je nezměrné a plné naděje. (Marcela, učitelka, překladatelka)
 • Bůh je milosrdná slitovná láska. Milujme a důvěřujme. (Jana, důchodkyně)
 • Aby se do tohoto kruhu vzájemné modlitby připojili. Budou šťastnější. (Jana, úřednice)
 • Nebojte se, nebojte se, nebojte se. (Marie, důchodkyně)
 • „Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“ Bůh, jeho Syn a náš Pán Ježíš Kristus chce svým milosrdenstvím zachránit duše všech lidí a chce je přitáhnout do svého kopím probodeného srdce, které nás miluje tím, že nás miluje dříve, než jsme ho milovali my (bezpodmínečným aktem Boží lásky k nám). (Petr)
 • Ať se nebojí vrhnout do otevřené Boží náruče, která jako jediná nikoho neodmítne. (V., fotografka)
 • Důležitá je vděčnost Bohu. Modlit se, žít podle Božích přikázání, snažit se o to. Nezdůrazňovat příliš své problémy, snažit se vcítit se do situace jiných, neboť každý se potýká s určitými těžkostmi. Udělat si více času na modlitby, na prostor Božího působení. (Jana, invalidní důchodkyně)
 • Aby důvěřovali BM, které nás provází stále a všude a které nám přineslo vykoupení. (Lothar, důchodce)
 • Milosrdenství je otevřeno pro všechny, kteří mu otevřou svá srdce. Nésti těžkosti a kříže, které nás v životě provází; jsou snazší, pokud na ně nejsme sami. Hluboce prožívaná Hodina milosrdenství, Korunka BM i svátek BM ve velké úctě přináší všem mnoho milostí. (Zdenka, důchodkyně)
 • Aby šli pevně za svým cílem a nic je od toho neodradilo a nenechali se hlavně zkazit dnešním opravdu zlým společenstvím, kde se nabízejí špatné věci, hlavně těm mladým. (Marie, v domácnosti)
 • Nebojte se a svěřte svůj život BM. Neboť kdo dává více lásky než Bůh, který je láska sama? Otevřete brány svého srdce Bohu a čerpejte z pramene milosrdenství, jenž nikdy nevysychá. Jedině tak naleznete vůli Otcovu a půjdete v životě správným směrem. (Jaroslav, bohoslovec)
 • Ať se nebojí přijímat tento veliký Boží dar. (B., postulant)
 • U Boha není nic nemožného, věřím, pokud Bůh bude chtít, sešle na rodinu mé dcery i celou moji rodinu Ducha Svatého a vše se uzdraví. Boží milosrdenství je nekonečné, chvála Kristu a Marii. (Iva, důchodkyně)
 • Aby se také denně modlili Korunku k Božímu milosrdenství. Je krátká, nezabere mnoho času a lze se ji modlit i při práci. (Jiřina, důchodkyně)
 • Ať si přečtou „Nebojuj s tmou, rozsviť světlo!“ Doporučuji. (Marie, zemědělec)
 • Aby se modlili a zasvětili Božímu milosrdenství. Sama zakouším úžasnou milost. Pro sebe i svou rodinu a důvěřuji Ježíši, že mi pomůže ještě více. (Viera, důchodkyně)
 • Modlete se, věřte, důvěřujte a chvalte. (Jana, učitelka MŠ)
 • Ať se zapíšou do KM a modlí se Korunku. (Stanislava, prodavačka)
 • Aby navštívili Slavkovice. Úplně pánu Bohu důvěřovat a svěřit mu svůj osud. (Ludmila, úřednice)
 • Není třeba ho namáhavě hledat, stačí se mu otevřít, vždyť je všude kolem nás, vždyť je to Bůh sám. (Veronika, farmaceutka)
 • Aby uvěřili, že Boží milosrdenství trvá navěky, aby jim Duch Svatý ukázal cestu, aby jí uvěřili. (Marie, důchodkyně)
 • Máte trápení? Jste nemocní, smutní, osamělí? Důvěřujte Pánu, svěřte mu své bolesti, svůj život. Zahrne Vás láskou a milosrdenstvím. Důvěra v Pána dá vaší duši mír a pokoj. (Eva, zdravotní sestra)
 • Modlete se v důvěře, že nás bude velká síla, která bude prosit Ježíšovo milosrdné srdce za nás hříšníky, za celý svět. (Marie, důchodkyně)
 • Aby neváhali a přihlásili se do našeho společenství vzájemné modlitby „Kniha milosrdenství“ a dozví se více o BM od otců pallotinů. (Vojtěch, seřizovač)
 • Aby důvěřovali v BM a prosili s námi ve vzájemné modlitbě. Otcové pallotini, Pán Bůh vám zaplať i za mše svaté. (Libuše, důchodkyně)
 • Rozdávala jsem přihlášky známým, kteří mají zájem, tak se zajímají, pak je možné vysvětlení, jinak nutit to nejde. (Marie, důchodkyně)
 • Modlitba Korunky je veliké poděkování Pánu Ježíši za vše, co pro nás vytrpěl na kříži, za jeho utrpení máme děkovat neustále, protože milosrdenství potřebujeme všichni a je to nádherné začít nový den modlitbou Korunky. (Vlasta, invalidní důchodkyně)
 • Aby otevřeli své srdce Pánu Ježíši a jeho milosrdenství tak proudilo do celého světa. (Julie, dělnice)
 • Podle možnosti navštívit Slavkovice, kde se dozví vše, co budou potřebovat. Objednat si Apoštola, nechat se zapsat do KM, nosit křížek BM, exercicie. (Růžena, katechetka)
 • Ať jsou milosrdní ke svým bližním, ať se modlí Korunku k BM, ať jezdí na poutě do Slavkovic, ať trpělivě snášejí těžkosti života a radují se z maličkostí. (Marie, důchodkyně)
 • Ať hledají dál. Pán Bůh je milosrdný, jde jim naproti. (Anna, důchodkyně)
 • BM, které každý člověk potřebuje, nás současně učí být milosrdnými i k druhým. BM je největší dar, který člověk od Boha dostává. (Jaroslava, důchodkyně)
 • Vědomí, že se modlím za ostatní a že oni naopak myslí i na mě, že jsem alespoň v modlitbách blíž zasvěcenému lidu, je velmi povzbuzující. (Eva, důchodkyně)
 • Aby se nebáli ho přijmout, případně aby si uvědomili, že bez něho nemůže být spasen nikdo z nás. (Marie, lékárnice)
 • Úcta k BM je nejlepší a nejspolehlivější cestou k Bohu, protože jeho největší vlastností je právě milosrdenství. Svým způsobem přesahuje i jeho vlastní spravedlnost. (Petr, invalidní důchodce)
 • Aby zakusili, prožili milosrdenství, obětavou lásku, nezištnou pomoc od bližních, a tím našli cestu k Pánu Bohu, stvořiteli a dobrodinci našeho světa zde na zemi. (Milan, důchodce)
 • BM je naše naděje v každém životním okamžiku. (Anděla)
 • Aby to udělali jako já a co nejdříve. (Naďa, učitelka)
 • Aby neváhali a co nejdříve se zapsali se do knihy BM. Ať děkují za vše milosrdnému Bohu. (Julia, ekonomka)
 • Těm, kteří hledají BM, bych řekla, aby hledali BM v pravidelné svátosti smíření a modlení Korunky a svatého růžence k Panně Marii a navštěvovali Ježíše ve svatostánku při adoraci co nejčastěji v kostele. (Miroslava, důchodkyně)
 • Aby se nebáli otevřít duši Pánu Ježíši a Pánu Bohu. (V., důchodkyně)
 • Ucházet se o členství v KM. (Marie, důchodkyně)
 • Že hledat a mít důvěru v BM Vás naplní pokojem, který tento svět nedává. A pro ty, kteří nehledají BM a žijí v zoufalství a beznaději, aby se nebáli otevřít srdce ve své bídě a odevzdali se do lůna BM jako ztracený syn/dcera svému Otci prostřednictvím matky BM. (Josef, dělník)
 • Věřte Pánu Ježíši, miluje nás. Dal život za nás všechny. Dívejte se chvíli na obraz BM. Je láska, dává klid a radost. (D., důchodkyně)
 • BM je to nejlepší, co na světě existuje. Všem to opravdu moc doporučuji. Já totiž miluji modlitbu. Mám od 50 let bolesti páteře bederní a všech kloubů, ale s pomocí Boží se to dá všechno snášet s láskou a obětovat hlavně za kněze a Svatého otce. (Jaroslava, důchodkyně)
 • Že ho potřebujeme úplně všichni. Že je to láska Boží k nám. Milost Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba. Že bez BM jsme v pasti hříchů. Že máme žít milosrdenstvím vůči lidem, aby poznali, jaký Bůh je, a nebáli se k němu přijít. (Zuzana, katechetka)
 • Aby se stali členy KM, aby se modlili, aby byl Pán milosrdný k celému světu. (Marie)
 • Aby se přihlásili do knihy BM a aby se modlili, abychom zlé přemohli modlitbou. (Františka)
 • Lidé by se měli modlit k BM, i když si třeba myslí, že jsou sami dobří, protože na světě je tolik zla, za které je potřeba se modlit. (L., důchodkyně)
 • Kdo hledá, nalezne… (Zdeňka, katechetka)
 • BM a láska jsou největší a nejkrásnější Boží vlastnosti a zároveň přenádherné Boží dary. (Vlasta, invalidní důchodkyně)
 • Bůh čeká trpělivě, až ho pustíme do svého srdce. U Boha neexistuje hřích, který by neodpustil, pokud jej s upřímnou lítostí vyznáme. Nekonečně nás miluje, svým milosrdenstvím nám dává šanci znovu začít. (Blanka, nezaměstnaná)
 • Kdo hledá, ten nalézá. BM je všudypřítomné. Konáme-li Boží vůli, BM je vždy s námi. (Josef, sociální pracovník)
 • Aby zažili to co já a měli jistotu MB. (Františka, důchodkyně)
 • Ať v tom nepolevují a jistě ho dříve nebo později najdou a ať si objednají časopis Apoštol BM, který pokládám za velmi užitečný a rád ho celý přečtu a těším se na nové číslo. (Hubert, kontrolor)
 • Ať se zapíšou do KM. (M., důchodkyně)
 • Ať se modlí a prosí o BM. (Amálie, důchodkyně)
 • Buďte trpěliví, čekejte a budete vyslyšeni. BM je skutečnost, která se nedá ničím popřít, jen musíme věřit a vše nám Pán dá v pravý okamžik. Díky, Pane. (B., OSVČ)
 • Neváhat s přihláškou. Každý potřebuje podporu v prosbě o BM všech zapsaných v KM. (M., důchodce)
 • Že je to velice jednoduché, protože Bůh nám ho nabízí zadarmo, aby nás zachránil, aby nás spojil. Je třeba odpovědět na jeho lásku láskou i nedokonalou. Zahodit pýchu, prosit o smilování a modlit se za všechny. To je smyslem členství. (Jaroslav a Miroslava, důchodci)
 • „Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, přicházím nejprve jako král milosrdenství.“ (František, invalidní důchodce)
 • Ať přijedou do Slavkovic, modlí a prosí o BM, pocítí radost, pokoj a lásku Boží, lásku blíženeckou. Lidé dnešní doby mají málo lásky k Pánu Bohu a k sobě navzájem. (Petr, zámečník, sanitář)
 • Přála bych jim, aby oni byli šťastni, a snad se nad námi Pán také smiluje a vyslyší prosbu. Děkuji za mše, které sloužíte v pátek. (Miluše, důchodkyně)
 • Hledejte BM, je to nejlepší, co nás v životě mohlo potkat. Díky Bohu za vše a za jeho milosrdenství. (A., důchodkyně)
 • BM je úžasný Boží dar, ten největší – je to Boží láska. (Jiřina, důchodkyně)
 • V BM je záchrana života. Prohlubuje se důvěra v Boha. (Terezie, důchodkyně)
 • Aby nezoufali a vytrvali. (Milada, důchodkyně)
 • Je to největší vlastnost Boha – aby uvěřili a nečekali, až se dostanou na dno jako já. Díky BM - poslední naděje pro hříšníky – vstoupila do mého života láska – naděje – radost a práce na sobě (sebezápor, posty atd.). (K., důchodkyně)
 • Je to nejdůležitější, co v životě potřebujeme. (Anna, důchodkyně)
 • Aby zanechali světských požitků a cele se odevzdali Bohu a nechali se vést P. Marií. (Magdaléna, důchodkyně)
 • Ať vše svěří Milosrdnému Bohu a bezmezně důvěřují v jeho milosrdenství. (Mária, důchodkyně)
 • Ať dělají vše pro to, aby ho našli. (Kateřina, studentka ZŠ)
 • Ať se modlí a důvěřují. (K., důchodkyně)
 • Hledejte a naleznete. Nic na světě není jenom tak. Všechno má svůj čas. Některé věci a rozhodnutí je třeba doslova promodlit. A možnost pomoci druhému, třeba v poslední chvíli jeho pozemského života obrátit jeho oči na kříž a zmrtvýchvstalého Ježíše. Bohu díky za tyto milosti. (Markéta, administrativní pracovnice)
 • Aby poznali Boží lásku – Tvé milosrdenství v Ježíši Kristu – vylévaném na nás v Duchu Svatém. Přečetli „Deníček“ sestry Faustyny, která přijala poslání šířit úctu k BM, a my abychom ji uskutečňovali prokazováním bližním – milosrdenství, skutky, slovy a modlitbou. (Jiřina, důchodkyně)
 • „Kdo je z Boha, pravil Pán, Slovo Boží slyší, má své nitro dokořán a hluk světa ztiší. Tak se ztiším dnes i já, před Tebou můj Pane, ať v mé mysli pravda Tvá i v den všední plane“. (Natálie, zdravotní sestra)
 • Aby se i oni zapojili do tohoto společenství v modlitbě díků a proseb. (L., důchodkyně)
 • V nejtěžších chvílích, když Vás všichni opustí a ti, co vás mají rádi, nemohou z vážných důvodů být s vVámi, zůstává Ježíš nejvěrnější. Když padáme, on nás zdvihá, když přiznáme svoji bídu, zaplaví nás jeho milosrdná láska. BM, eucharistie a P. Marie jsou úžasné pilíře pro náš život. (Mária, pastorační asistentka)
 • Pověděla bych o sv. Faustyně a KM. Modlila bych se s nimi a jela bych na pouť do Slavkovic. (L., studentka)
 • Bez BM se nedá žít. Každý zná svůj příběh, a kdybych nevěřila – dneska bych zde nebyla. (Marie, důchodkyně)
 • Ať hledají BM, ať klepou, bude jim otevřeno, ať prosí a bude jim dáno. (Anna, důchodkyně)
 • Začněte se modlit růženec k BM a najdete mír a pokoj duše. (Anežka, důchodkyně)
 • Bůh nás má rád a uzdravuje duši, naše životní šrámy a dává nám pokoj. Ale musíme vytrvávat v modlitbách a prosit za odpuštění. A odkaz na „Marnotratného syna v evangeliu“. (Jana, osobní asistentka)
 • BM je třeba hledat, najít a pak uskutečnit ve svém životě. Milosrdenství je více než spravedlnost. Nepřijme-li svět BM a nestane-li se milosrdným, nemůže mít podíl na Božím díle. Pak to bude divoké. (Pavel, nakladatel)
 • Otevřete svá ubohá srdce Bohu, Ježíši Kristu. On pro nás hříšníky se obětoval, velmi trpěl, aby ve své lásce nás vykoupil, spasil a dal svobodu. Je jedinečný, úžasný Bůh, ke kterému se s důvěrou můžeme obracet ve svých trápeních životních. On pomůže z každé situace k dobrému. (Jarmila, důchodkyně)
 • Modlit se růženec k BM. (Božena, důchodkyně)
 • Modlím se za to, aby zbloudilí a nevěřící se dali na cestu víry, hlavně mladí a děti, kteří nebyli ve víře vychováni, dokud je čas v tak vážném čase. (Ludmila, důchodkyně)
 • Boží láska je zadarmo. Nestačí o BM jen uvažovat, ale je třeba ho přijmout. Nestačí jen přijímat Boží dary, ale nechat se proměnit podle jeho milosrdného srdce, stávat se milosrdným tak, jak je milosrdný On. Z toho pak vyprýští konkrétní činy, dobrota, odpuštění, snášenlivost, důvěra. Musíme více důvěřovat Pánu než sobě. (František, akolyta)
 • Ať jezdí do kostela BM do Slavkovic, kde si mohou zakoupit brožurky a knihy o BM a též uslyší i kázání o něm (zvláště o poutích). Dala bych jim přečíst knihu, kterou jste mi poslali. (Hana, důchodkyně)
 • Neváhat a odevzdat se BM. (Kristýna, důchodkyně)
 • Důvěřujte v Pána Ježíše. Je to velká Boží milost a spása. Neochabujte. (Jiřina)
 • Neustávejte v hledání BM, protože je větší než spravedlnost. (M., učitelka)
 • Vysvětlil bych, o co jde, a že Pán Ježíš vybízí k tomu, že toto je poslední záchrana, kterou pro nás může udělat. Pozval bych k společné modlitbě Korunky a už bych nemluvil já, ale Kristus. (Patrik, student)
 • Neztrácejte naději v Boží působení a slitování. Možná bych jim vyprávěla o sestře Faustyně, o obraze, modlitbě, kostele, o neděli BM, o papeži Janu P. II. (Bohuslava, důchodkyně)
 • Důvěřovat Pánu. (K., učitelka)
 • Proste o pomoc milosrdného Ježíše. (Naděžda, zdravotní sestra)
 • Bůh je láska. Miluje nás, čeká, až se k němu obrátíme a svěříme celý náš život do jeho lásky a milosrdenství. (Jarmila, důchodkyně)
 • Zvláště v dnešní době je BM velice důležité. Bez BM nemůžeme dojít ke spáse duší. Jedině BM nám odpouští naše hříchy. Musíme přijít k BM, prosit a litovat svých hříchů. (Ondrej, důchodce)
 • Hledejte všude ve svém srdci i v celém světě. Určitě ho naleznou, protože BM hledá nás všechny. (Michaela, lékařka)
 • Důvěřujte Pánu Ježíši a P. Marii. Je to největší jistota. Člověk zklame, ale Otec nebeský pomůže a povzbudí. (Ludmila, důchodkyně)
 • Bůh má vás rád. (Marie, důchodkyně)
 • Bůh je láska. Důvěřuji mu a vím, že mě nikdy neopustí. Hlavní je modlitba a důvěra v BM, které rozhoduje o osudu světa a celého lidstva. (Terezie, důchodkyně)
 • Kdo hledá, najde. (L., živnostník)
 • Ať mu důvěřují, nikdy nezklame. (P., důchodkyně)
 • Modlitba k BM mi pomohla vyřešit problémy. Uvědomuji si přání Pána, abychom se k němu obraceli každý den. (Jaroslava, důchodkyně)
 • Věřte poselství o milosrdné lásce Boha, které nám bylo oznámeno prostřednictvím sv. Faustyny. Obracejte se k němu a modlete se: „Ježíši, důvěřuji Ti“. (Jana, důchodkyně)
 • Nebojte se přidat a přinese vám to radost a sílu do každého dne, s Ježíšem se nemusíte bát. (Jiřina, důchodkyně)
 • Obracejte se na BM, každý a v každé situaci, a nikdy nebudete zklamáni. (Anna, důchodkyně)
 • Připojte se k našim modlitbám. (Dorota, důchodkyně)
 • Hledejte BM, bez BM nemůže být člověk spasený. (Ludmila, důchodkyně)
 • Čtěte, modlete se, meditujte o BM. Vytrvejte. (Z., důchodkyně)
 • Odevzdávejte se do náruče BM, protože ho všichni potřebujeme. (Miloslav, důchodce)
 • Důvěřujte v Boží milosrdenství. (Hedvika, důchodkyně)
 • Zasvěťte se BM. (Anna, metodik daní)
 • Přihlaste se a nebojte se modlitby k Božímu milosrdenství. (Hedvika, důchodkyně)
 • Nepřestávejte hledat a doufat. Bůh neustále čeká na náš vstřícný krok, aby nás mohl zahrnout svou láskou. (Romana, asistentka)
 • Vytrvejte, neboť Pán nám všem dává Boží lásku a spásu duše. (Jiří, důchodce)
 • BM je úžasné. Mějte odvahu a neboje se vstoupit a nechat se zapsat do KBM. (Anežka, zdravotní sestra)
 • Aby nás bylo co nejvíce, kteří se chtějí zapojit do BM, všichni se potřebujeme hodně modlit. (Ludmila, důchodkyně)
 • Proste a obdržíte, hledejte a naleznete, tlučte a otevře se vám. Pán nám všem žehná, pomáhá nám na té pozemské pouti a živí nás tělem a krví. (Lenka a manžel, úřednice)
 • Uvěřte v nekonečnou milosrdnou Boží lásku a s důvěrou se nechávejte omývat v pramenech BM. (Jana, účetní)
 • Je to nejkrásnější životní pouť, na níž potkávám mnoho lidí, které lze svým přijetím BM oslovit slovem i skutkem. (Magdalena, učitelka hudby)
 • Čtěte sv. Faustynu, objednejte si ABM, choďte do Slavkovic na mše sv. a neváhejte se otevřít Pánu Ježíši. (Květoslava, zemědělec)
 • S důvěrou k Ježíši opětujte Boží lásku k Bohu a napodobujte je ve vztahu k bližnímu. Ctěte svátosti a eucharistii. Modlete se více srdcem, zajímejte se o poselství Ježíše skrze sv. Faustynu. Jděte na pouť BM. (Pavel, učitel)
 • Zapojte se také. Tu chvíli, kterou obětujeme modlitbě každý den, snad najdeme, abychom vytvářeli velký celek. (Marie, důchodkyně)
 • Stále se modlete a věřte. Rozhlížejte se kolem sebe a podělte se o BM – o radost i starost. (Štěpánka, důchodkyně)
 • Přivedla jsem na cestu k Bohu rodinu s dětmi, když náhle jejich chlapec měl úraz a oni mu svou modlitbou vyprosili zdraví a jsou silně věřící. (Jiřina, v domácnosti)
 • Záchranou pro ně je právě BM, ten největší zázrak. Věřte na slitovnost a dobrotu. (Drahomíra, důchodkyně)
 • Dává mi to sílu a radost v těžkých chvílích. (Marie, důchodkyně)
 • BM mě naplňuje důvěrou a pokojem. Je to naprosté odevzdání se Boží vůli za každé životní situace, každý den říci: „Pane Ježíši, důvěřuji Ti“. Je to cesta ke spáse. (Šarka, pedagog)
 • Důvěřujte v BM, které je tak velmi naléhavé v dnešní době. (Otto, invalidní důchodce)
 • Krásný titul sborníku „Teď je čas milosrdenství…“ Dokud máte čas, obracejte se k BM. Nepromeškat. (L., důchodkyně)
 • Modlete se s námi. Bůh je opravdu milosrdný, pocítíte to sami ve svém životě. (Marie, důchodkyně)
 • Věřte, že Bůh je láska, že nás miluje. Já vím, že to funguje. Hlavně musíme mít pokoru a lásku pro sebe i bližní. Ne naše vůle, ale Boží. Svěřte každý den Pánu. (D., důchodkyně)
 • Každodenní modlitbou Korunky získají ten obrovský dar víry, naděje i lásky. (Marie, důchodkyně)
 • Hledejte neúnavně, nikdy není pozdě, a hlavně mu opravdu důvěřujte. (L., dělnice)
 • Je to krásný akt odevzdání se do společné modlitby i pro ty, kteří BM ještě nepoznali. Děkuji za Jeho milosrdenství, které denně pociťuji, a můj vztah se tolik změnil. Důvěřuji Ti. (Mariána, důchodkyně)
 • Je to otázka vnitřního rozpoložení každého člověka. Nedovolím si radit. Já se při modlitbě Korunky dovedu úplně odpoutat od okolního prostředí a věnovat se modlitbě. (J., důchodkyně)
 • Nevzdávejte se, usilovně hledejte. Stojí to za to. (Františka, důchodkyně)
 • BM potřebuje každý člověk a tu potřebu cítí každá duše, ať už si to přizná, či nikoli. Milosrdenstvím nic neztrácíš, ale získáváš, ať jej přijímáš, či dáváš. Je cestou života věčného. (Blažena, důchodkyně)
 • Korunka k BM je cestou a přípravou na setkání s Pánem. (Eva, st. inženýrka)
 • Neváhejte a zcela důvěřujte BM. Kdo se modlí a zcela důvěřuje v BM, ten nebude nikdy zklamán. (Marie, zdravotní sestra)
 • Pán se dotkl našeho srdce a něco se změnilo, a proto hledej BM pro spásu světa. (Jana, laborantka v důchodu)
 • Věřte v úžasnou, nedomyslitelnou moc BM. Sama na sobě jsem tolikrát pocítila BM a potom ten klid v duši! Každý, kdo byl přijat BM, může tuto moc dosvědčit. Bez BM bych měla pochybnost v odpuštění hříchů. (Jiřina, důchodkyně)
 • Je to hledání, které má smysl. (Přemysl, vězeň)
 • Důvěřujte a žijte v naději. Milosrdenství nás učí lásce. Pomůže překonat těžká a zdánlivě beznadějná období. Je to velký Boží dar. My bychom byli jinak ztraceni, kdybychom byli souzeni jen spravedlností. (Pavlína, magistra umění)
 • Pojďte všichni, dokud máme čas milosti. Život utíká velice rychle nám všem a Ježíš je naše cesta, pravda a život. (Josef, truhlář)
 • BM potřebujeme všichni, každý z nás je hříšný, má mnoho slabostí, je poraněn životem. Bůh nás a naše slabosti nechce trestat – naopak. Sklání se k nám v našich slabostech a chce nás uzdravit. Dotknout se nás a být s námi i tam, kde nás to velmi bolí. (Kateřina, invalidní důchodkyně)
 • O BM se musí modlit. Je to úžasná věc, moci Ježíše prosit za lidi i za sebe. BM to je všechno, co dostáváme od Boha. (Marie, důchodkyně)
 • Přečtěte si Deníček od sv. Faustyny. (Edita, důchodkyně)
 • Věřte i v těch nejhorších životních situacích, byť je to někdy tak velmi těžké. (J., docentka na univerzitě)
 • Připojte se k nám. Přináší to uspokojení, radost v životě a hlavně Boží požehnání. (Emilie, důchodkyně)
 • Proste a BM bude vám dáno! Tolik ho potřebujeme! (Františka, administrativní pracovnice)
 • Nebojte se otevřít své srdce Bohu a prosit o dar naprosté důvěry. Stále se modlete: „Bože, chci důvěřovat Tvé milosrdné lásce.“ (Hana, zdravotní sestra)
 • Přihlaste se do KM. (S., důchodkyně)
 • Věřte v něj a stále se modlete. (Marie, důchodkyně)
 • Co nejdříve ho najděte, bez Boží pomoci to nejde. (Pavla, důchodkyně)
 • Věřte v Boží lásku. (Š., krejčová)
 • Zapište se do KBM a modlete se Korunku. (M., důchodkyně)
 • Je nám moc potřeba BM, prosit o ně a děkovat Bohu Otci. (Miloslava, důchodkyně)
 • BM je velká nabídka Božího odpuštění, kterou potřebujeme všichni, abychom se setkali jednou v našem domově. (Alena, důchodkyně)
 • Jste na té nejlepší cestě k věčnému životu. (B., úřednice)
 • BM funguje. (Marie, kadeřnice)
 • Začněte se modlit k BM. (S., důchodkyně)
 • Proste a děkujte Pánu Ježíši za jeho bolest na kříži. (Marie, důchodkyně)
 • Pomodlila bych se s dotyčným.
 • Je to důvěra v Boží lásku. Je to cesta ke šťastnému křesťanství prožívanému v radosti a pocitu, že jsem milován Bohem jako jeho dítě. (Klára, zdravotní sestra)
 • Důvěřuj, modli se k BM. (Janka)
 • Neztrácejte vytrvalost při hledání. (Michaela, důchodkyně)
 • Důvěřujte Bohu, ať přijde cokoliv. (K., invalidní důchodkyně)
 • Věřte, modlete se a nestyďte se o tom bavit s cizími lidmi. (J., důchodkyně)
 • Připojte se k nám a milujte BM. (Jiřina, důchodkyně)
 • Modlete se Korunku k BM a navštivte Slavkovice. (Olga, důchodkyně)
 • BM pomůže v každé životní krizi a dodá sílu do dalšího života. (B., důchodkyně)
 • Modlete se modlitbou Korunky k BM stále. A vám, co tvrdíte, že nemáte v dnešní uspěchané době čas se modlit: je to krátká modlitba a velké účinky na sebe nenechají dlouho čekat! (Zdenka, důchodkyně)
 • Probuďte se z vlažnosti a ospalosti a hledejte tu pravou Cestu, která vede k lásce, radosti a pokoji mezi všemi lidmi na celém světě skrze BM. (Marie, důchodkyně)
 • Hledejte, neboť bez BM nemůže být člověk spasený. Více slyšte v kostelích o BM a více se mu věnujte a rozvádějte ho. Lidé o BM moc nevědí. (Stanislav, důchodce)
 • BM je jeden z nádherných darů, které nám Ježíš dává. BM je záchrana jak pro jednotlivce, tak celé národy. (Ludvík, důchodce)
 • V žádné životní situaci nezoufejte a hlavně si neberte život. BM je nesmírné, ale nesmí se zneužívat. Je třeba se obrátit, děkovat, modlit se, chválit a také se dobře vyzpovídat a přijímat eucharistii. (Bohuslava, důchodkyně)
 • BM není třeba hledat. Bylo tady, je a bude. Stačí jen s velkou důvěrou a pokorou skočit do náruče nekonečného BM a těšit se a děkovat. (Olga)
 • Proste a bude vám dáno. Ano, musíme prosit a v důvěře se obracet k Bohu. (Jindřiška, důchodkyně)
 • Nebojte se Boha ani jeho Syna a vždycky se k nim utíkejte. BM je pro člověka to nejlepší. (K., důchodkyně)
 • Přesvědčte se a uvěřte, že existuje. Při duchovní obnově jsem slyšela, že BM existuje a poprvé jsem se dozvěděla o Korunce k BM. (A., důchodkyně)
 • I ten nejhříšnější se obracej k milosrdnému a nadevše dobrotivému Bohu, protože on je ten jediný, který nikoho neodmítne, v každé těžké situaci pomůže, každého ke svému srdci přivine. (Mariana, důchodkyně)
 • Zcela se odevzdejte moři lásky. Modlete se Korunku k BM, je to na smír Božího hněvu. Budete bohatí duchem, budete šťastní, klidní. Když budete důvěřovat, Bůh si vás sám povede. (Hana, důchodkyně)
 • Kdo hledá BM, ať si nejdříve přečte „Deníček“ sestry Faustyny. (K., důchodkyně)
 • Nebojte se připojit a modlit se růženec k BM. Je krátký a velmi účinný. Buďme my milosrdní k chybám svých bližních, tak jak je milosrdný Ježíš k nám. Prosme jej, ať to dokážeme. (Marie, důchodkyně)
 • Denně, ve všem co konáme, odevzdat se Bohu a věřit v jeho moc a prosit o jeho milosrdenství. Je to někdy těžké, ale vybojovat ten zápas – ne já, ale On rozhoduje – přináší mír v duši, zdraví a sílu. Ve všem se podřídit Pánu Bohu. Jinak nemá život smysl, BM je věčné. (Jiřina, důchodkyně)
 • Aby jim milosrdný Pán přišel vstříc se svými milostmi, požehnáním, protože není nic vzácnějšího v životě i ve světě. (Jana, rehabilitační pracovnice)
 • Důvěřujte Bohu. (Marie, důchodkyně)
 • Vytrvejte v hledání BM, pravidelně se modlete k Pánu Bohu a k jeho Matce Panně Marii, která je naší bezpečnou přímluvkyní u svého ukřižovaného Syna. (Božena, důchodkyně)
 • Rozšiřte naše řady vzájemné modlitby za BM a přihlaste se za členy BM. (Ludmila, důchodkyně)
 • Je to dnes jediná záchrana jejich věčného života i celého světa a proto i nejpotřebnější úcta, kterou bychom měli všichni mít s ohledem na naši spásu. (Pavla, voršilka)
 • Z BM žijeme všichni, jinak bychom už asi nebyli. Tak kdo řídí přírodu po celý rok a ve dne i v noci rozsvěcuje oblohu? Kéž by si to všichni už uvědomili. (Milada, důchodkyně)
 • Osvoboďte se ode všech předsudků a špatných představ o Bohu. Potkávám lidi, kteří říkají, že nejsou k ničemu a Bůh jim nepomůže. Bůh je otec, který něžně objímá své nešťastné dítě. Odevzdat se a mít důvěru jako dítě. (Zlatuše, MD – v domácnosti)
 • Odevzdejte se s důvěrou BM. (L., důchodkyně)
 • Je důležité někam patřit, mít v srdci víru. Lásku a klid pro své počínání. Odpustit, i když třeba na zlobu nezapomenout, ale mít vyrovnanou mysl. Pomáhat slabším, potřebným, ale nepodbízet se. Milovat život na zemi. (M., zootechnik)
 • Pokud nejste v práci, udělejte si čas a pomodlete se v pátek v 15 hod. tuto pobožnost i křížovou cestu. (L., důchodkyně)
 • Víru a lásku v BM. (Anna, důchodkyně)
 • Nepřestávejte hledat milost od Pána, kterou není vždy jednoduché vnímat. Člověk pracuje na sobě celý život, otevřít se je nutno. (J., letuška)
 • Zasvěťte se BM. Pevně věřte v největší vlastnost Boží. (H., důchodkyně)
 • S důvěrou se svěřte BM, které je nekonečné, tak jako sám Bůh, a bezmezně mu důvěřujte. (Eva, geoložka)
 • Přeji každému, aby ve svém životě nalezl víru v Boha a přesvědčil se, že život s vírou je mnohem krásnější, i když starosti a problémy se nevyhýbají. O tom se musí přesvědčit každý sám. (Jana, producent pomůcek pro zdravotnictví)
 • Kdo může pochopit – pochop a důvěřuj, ale vše je velká milost Boží, nezáleží moc na nás, kdo se snaží říct i nabídnout. (Helena, ošetřovatelka)
 • Všechno vkládejte do Kristových rukou a důvěřujte mu, On se o vše postará. Pán Ježíš je jediná jistota, ten nás nikdy nezklame. (Eva, administrativní pracovnice)
 • Bůh dává sílu k ve všech zkouškách života i v radosti. Bez Boha bych ani nechtěla žít. Všechno mu svěřuji - radosti i bolesti. Každý den se snažím modlit Korunku. Každý den říkám: „Pane, důvěřuji Ti.“ (M. důchodkyně)
 • Hledejte a proste. Nikdy se nevzdávejte. Ježíš je neskonale dobrotivý a právě v těch nejtěžších chvílích s námi nejvíc trpí. Nikdy vás nezklame, vždyť jeho svaté srdce zde na zemi tlouklo a umíralo pro nás. A teď z nebe má neuvěřitelné možnosti, jak nás zachraňovat. (Ivana, asistentka pedagoga)
 • Neváhejte a přidejte se k nám, můžete získat tím, že jsou za nás každý pátek ve Slavkovicích slouženy mše sv., náš život získává na hloubce a nachází cestu domů, k Bohu. (Marta, ošetřovatelka)
 • Když budete důvěřovat Bohu a plnit skutky milosrdenství vůči bližnímu, modlit se Korunku k BM, dostanete velké milosrdenství v hodině smrti, které Ježíš přislíbil. (Marie, důchodkyně)
 • Určitě ho hledejte dál. Hodně se modlete a sami buďte milosrdní. (Blanka, důchodkyně)
 • Dejte svůj život plně do rukou Božích a důvěřujte mu. (Jarmila, důchodkyně)
 • Odevzdejte se Bohu a uvěřte v BM a Boží lásku. (S., úřednice na poště)
 • Uvědomte si, že je to úžasná milost, připravená pro každého, kdo hledá. (M., učitelka anglického jazyka)
 • Kdo důvěřuje, nemá se čeho bát. (P., finanční účetní)
 • Je to poslední záchrana k obrácení, odpuštění i pro největší hříšníky. (P., pekař)
 • Jste na správné cestě. (Irena, důchodkyně)
 • Země je plná BM, proste, hledejte a naleznete. (Václav, důchodce)
 • Vytrvejte a neochabujte. (H., dělnice)
 • Více věřte v BM. Já se již několik let modlím Korunku k BM. (František, invalidní důchodce)
 • Každý by se mu měl otevřít. Je to dobro pro každého. (Marie, důchodkyně)
 • BM je větší než naše hříchy. (K., učitelka)
 • Mějte důvěru v BM a nebudete nikdy zklamáni. (Anežka, důchodkyně)
 • Na nic nečekejte a zbytečně neotálejte a dejte se zapsat do Knihy milosrdenství co nejdříve. (Stanislava, důchodkyně)
 • Snažte se spolu s P. Marií vytrvale modlit k Duchu Svatému o jeho dary a vedení. (Mária, důchodkyně)
 • Tužte po spojení s Bohem a věřte, že kdo prosí, dostává. O tom jsem se už několikrát přesvědčila, muž byl uzdraven a dcera také. Je třeba věřit, že Bůh je Pán, Bůh je láska, věřte, že nás miluje a neopouští a pomáhá. (Jiřina, prodavačka)
 • Svátost smíření, odevzdání se a modlitba. Úžasná je návštěva kostela ve Slavkovicích - prvního poutního kostela u nás, zasvěcenému BM. Letos jsem se také zúčastnila pouti do Krakova – Lagiewnik. Nezapomenutelné. (Jana, laborantka)
 • BM je nekonečné, ale nesmíte ho zneužívat. Bůh je jistota - kotva mého života a modlitba je opora života, která se nikdy nezlomí. Vždy je třeba říci “Ježíši, důvěřuji Ti“ a pak má vše svůj řád a správný směr. (Eva, knihovnice)
 • Vytrvale proste Pána, aby se nám ve své nezměrné slitovnosti a něžné lásce dával stále více poznat, a hledejte duše spřízněné. (Marie, učitelka)
 • Je to jediná jistota mého života, jediná vstupenka do života věčného, něžná náruč něžného Boha. (Miroslava, důchodkyně)
 • Hledat BM neznamená neurčitě tápat, ale konkrétně se modlit Korunku k BM nebo jinou modlitbu, zapsat se do sdružení, odpustit svému bližnímu apod. Pak vám Pán Bůh také prokáže milosrdenství a vyslyší vaše prosby. (Antonín, farář)
 • Jen Pán Bůh je jistota klidu v duši. Pane Ježíši, prosím, odpusť mi má provinění. Důvěřuji Ti. (Jiřina, důchodkyně)
 • Otevřete svá srdce, aby Boží láska mohla ve vás působit. A mohli jsme všichni být opravdovými dětmi s modlitbou. (Marie, invalidní důchodkyně)
 • Hledejte a naleznete a nepřestávejte hledat, protože se vám několikrát může zdát, že se BM od vás odvrátilo, zvláště ve chvílích, kdy bolesti a trápení nebudou brát konce a naopak přibydou další trápení. (H., důchodkyně)
 • Nebojte se přiblížit k milosrdnému Otci – Bůh je láska, miluje vás víc než vy sami sebe a víc než si dokážete představit. Nebojte se vrhnout do jeho milující náruče – vždyť on na to čeká. (Jana, pastorační asistentka)
 • Hledejte neustále, protože jen Bůh může zhojit všechny rány, odpustit všechna provinění a pomoci v těžkých zkouškách života. Sama jsem to zakusila, když mi onemocněl a zemřel manžel. Pocit, že se vždy mohu o Boha opřít, je úžasný. (Ladislava, důchodkyně)
 • Přeji všem, kteří upřímně hledají, aby poznali nekonečnou lásku Boží, nevyčerpatelnost jeho milosrdenství. Ale to každý sám musí hledat a poznat. Já jsem to poznala, a tak denně děkuji a prosím. (Maria, důchodkyně)
 • Nebojte se otevřít Bohu, uvěřit. On nás neskonale miluje, stvořil nás a nechce, abychom zahynuli v hříchu. Dal nám Syna, aby nám ukázal cestu. Je milosrdný! My máme litovat špatných skutků a prosit ho. (Marie, učitelka)
 • Doporučuji denní vroucí modlitbu o otevřené srdce k daru BM a zároveň denní modlitbu Korunky k BM, která posiluje, a slova „Ježíši, důvěřuji Ti“ dávají velkou sílu a vědomí Boží přítomnosti. (Alena, chemik)
 • O sv. Faustyně a jejích zjeveních jsem se dozvěděla již v 80. letech minulého století, kdy ještě nebylo tak uctíváno BM. Už tenkrát jsme se po 9 dní modlili a naše modlitby byly vyslyšeny. A pak je zajímavé to, jak Pán Bůh načasoval smrt Jana Pavla II. (Marie, důchodkyně)
 • BM – z něho pramení vše, co chcete, život a štěstí – Tobě důvěřuji. (Julie, RNDr.)
 • Modlete se a proste milosrdného Boha o milosrdenství, které všichni potřebují. (Marie, dělnice)
 • Nepřestávejte se modlit – prosit i děkovat. Ale hlavně věřit v našeho milosrdného Pána, protože on čeká na každého z nás, až se obrátíme a začneme věřit. (Věra, uklízečka)
 • Doporučuji návštěvu kostela ve Slavkovicích i pěkné křížové cesty, tak pěkně umístěné na návsi na návrší za kostelem. Byla jsem při slavnostním svěcení kostela a často se tam vracím. Je nutné se modlit a prosit za milosrdenství pro celý svět, za naši zem a za lidstvo, které v Boží pomoc nevěří. (Marie, důchodkyně)
 • Jste opravdu na správné cestě. Vždyť BM je obrovskou útěchou pro nás hříšníky. Běda nám, kdyby BM nebylo silnější než Boží spravedlnost. (Eliška, učitelka)
 • Proste a bude vám dáno – náruč BM je široká a vaše očekávání předkládané v modlitbě bude naplněno. (L., úřednice)
 • Čtěte Písmo svaté, obracejte se na P. Marii, která se snaží nám BM zprostředkovat. (Marie, lékařka)
 • Odevzdejte se do vůle Boží a plně se odevzdejte do srdce Ježíšova, neboť je to cesta pravdy, lásky a pomoci při našich těžkostech. (Anna, dělnice)
 • Zeptali jsme se členů „KM“, co by řekli všem, kteří potřebují a hledají Boží milosrdenství.
 • Důvěřujte v BM, je nekonečné. Jeho milosrdenství a láska je silnější a větší než všechny vaše hříchy. Modlete se, proste ho, děkujte mu, chvalte ho. Zná vás, ví o vás, nebojte se. (Yveta, v domácnosti)
 • Řekla bych jim, ať ho hledají. Mám vlastní bohatou zkušenost, že těm, kdo hledají, jde Pán Ježíš opravdu naproti. A ne jednou, ale při pochybnostech opakovaně, třeba několikrát. Že opravdu stojí o každého člověka. (Marie, zahradnice)
 • Ať jsou trpěliví, protože i mně to trvalo dlouho, než jsem si všechno ujasnil. (Petr, důchodce)
 • Nevzdávejte se, Bůh o vás ví a každý den se za vás modlí mnoho lidí. (Monika, na mateřské dovolené)
 • Ctít P. Marii jako matku milosrdenství a eucharistii. Zapojit se do společné modlitby za dar odpuštění a smíření, Boží milosrdenství. „Blaze milosrdným, neboť oni milosrdenství dojdou.“ Zakouším na sobě tuto nezaslouženou milost, zejména ve sv. smíření, ale i ve všech vztazích, a chci ji šířit a vyprošovat všem, neboť tato polidšťuje, zachraňuje nás, naše srdce, naše vztahy v rodině, celý svět. (Růžena, uklízečka)
 • Aby nepřestávali v hledání a důvěřovali Pánu. (Jiří, správce)
 • Že je to důležité pro život. (Jindřiška, dělnice)
 • Jak se jim dá Bůh poznat, aby si víru v Boha nedali vzít, zachovávali Boží přikázání a podle nich žili. Svůj kříž nést s Bohem je poloviční tíha. Dobro konat kolem sebe, stonásobně se jim vrátí. (Anna, důchodkyně)
 • Bůh vás miluje obrovskou a nesmírnou láskou, kterou náš rozum není s to pochopit. Nemějte strach. Odevzdejte se do náruče milosrdného Boha, který je láska. (Pavel, ve vězení)
 • Vše o Božím milosrdenství najdou v deníčku sestry Faustyny. (Dana, důchodkyně)
 • Aby více věřili Bohu a jeho nekonečnému milosrdenství, které dokázal, když obětoval svého jediného syna i vlastně sám sebe za nás živé, a to bez výjimky - za vrahy, podvodníky, zloděje, ale i za mě. (Jiří, student)
 • Zkus a hledej! V modlitbě v růženci BM je velká síla. Ježíš ti pomůže, je stále s tebou, zůstává v tvém srdci, je stále připraven odpouštět. Pomůže i tobě! Modli se srdcem. I ty nebudeš sám, je nás již mnoho, co se modlíme navzájem. Dej se i ty zapsat do KM. Bůh, Ježíš, je láska i důvěřuj. „Je to zázrak.“ (Marie, invalidní důchodkyně)
 • Ve Slavkovicích se mi moc líbí. Přála bych těm, kdo hledají BM, aby ho našli, aby poznali, že Pán Ježíš je útočiště, že nás neopustí. Jenom je potřeba v něho věřit, on je milosrdenství. (Ludmila, invalidní důchodkyně)
 • Aby byli trpěliví, protože Bůh je, i když se právě neozývá. (Radka, spisovatelka)
 • Že Bůh nás skutečně má moc rád přes všechna naše selhání a hříchy. Odpouští a Duch Svatý nám pomůže najít sílu znovu se vracet do Otcovy náruče a spolu s Pannou Marií nás bude posilovat. (M., důchodkyně)
 • Ať hledají a vytrvají. Boží láska a milosrdenství je naplní. Jen vytrvat. (Marie, důchodkyně)
 • V dnešní době je pro hodně lidí obtížné najít cestu k Bohu – Božímu milosrdenství. Můžeme se ale upřímně modlit za to, aby tato cesta byla pro ně tou jedinou správnou. (Jiřina, v domácnosti)
 • I přesto, že Pán dopouští někdy těžké věci a na člověku dělá mnohdy velké utrpení, nevíme proč a k čemu to může sloužit. Člověk pak bývá také citlivější k bolesti druhých. Největším Božím milosrdenstvím je, že nám dal svého jednorozeného a jediného syna skrze Pannu Marii. (Pavla, servírka)
 • Aby si přečetli Poselství o Božím milosrdenství podle zjevení sv. sestry Faustyny Kowalské, že Ježíš má všechny lidi rád, že zemřel za dobré i hříšníky a jeho milosrdenství nemá mezí. (L., důchodkyně)
 • Boží milosrdenství je obrovské, sama jsem se o tom přesvědčila. (Pavla, učitelka, knihovnice)
 • Že Bůh je milosrdný ke všem, kteří o to prosí a touží po našich prosbách. Ať se tedy připojí, nebojí se, ať jsou v jakémkoliv stavu a hříšnosti, bude každému, kdo prosí, odpuštěno. (Pavel, inženýr elektrotechniky)
 • Že je to to nejlepší, co mohu udělat pro spásu svých i ostatních lidí. (Pavel, technik státní správy)
 • Všem bych řekla to, co řekl Pán Ježíš sv. Faustyně: „Kdo neprojde branou mého milosrdenství, bude muset projít branou mé spravedlnosti.“ A to nevím, jak bychom dopadli. (Věra, důchodkyně)
 • Aby věřili příslibům, které Ježíš dal lidem skrze sv. Faustynu. Aby využívali těchto příslibů k získání milostí, ať už je to skrze obraz Božího milosrdenství, Korunku, Svátek BM nebo hodinu BM. (Alena, ekonomka)
 • Vše, co jsme doposud nalezli, nemůže předčít velikost nepředstavitelné Boží lásky, jakou je BM. Kdyby nás všichni opustili i kdybychom spáchali ty nejhorší hříchy. Bůh nám nikdy neodmítne pomoc a nikdy nás neopustí. (Hana, pečovatelka DZP)
 • Ať se modlí Korunku s důvěrou a jsou radostní. (Marta, důchodkyně)
 • Ať jsou vytrvalí ve víře v našeho Pána a s jistotou pak zakusí jeho BM. (Marie, invalidní důchodkyně)
 • Chtěla jsem říct něco krásného o BM, ale nemám žádná slova. Zrovna prožívám ve svém životě bolest, tak mi to bere schopnost mluvit. Řekla bych asi toto – chtěla bych potěšit, povzbudit. Chtěla bych povzbudit k hledání osobní zkušenosti s BM, s Bohem, jeho láskou. Vyhledávání příležitostí k setkání s ním, vytvářet, dělat prostor, aby se s námi mohl setkat, dotýkat se nás, i dělat mu v životě místo, aspoň malé – chodit na mši sv., přijmout svátosti, ve společenství s ostatními lidmi, zkusit vydržet i za situace, kdy se vše zdá k „ničemu“. Velká věc je, když máte někoho, kdo se za vás modlí, zvláště v situaci, kdy vám samotným modlitba nejde. Hlavu vzhůru! Kdo hledá, najde… (Kristýna, uklízečka)
 • Nebojte se, neboť BM je nekonečné, když o něj budete stát, Bůh vás svým milosrdenstvím určitě zahrne a smiluje se nad vámi. (Vladislava, účetní, nyní doma s dětmi)
 • BM je mnohem větší, než si dokážeme představit. Ježíš chce vylít milosrdenství na všechny duše. Otevřeme svoji duši milosrdnému Ježíši, aby tak mohl učinit. (Jiří, IT technik)
 • Ať se rádi zapíšou do Knihy milosrdenství. (Anežka, důchodkyně)
 • Že se nemusejí obávat. BM je nezměrné a plné naděje. (Marcela, učitelka, překladatelka)
 • Bůh je milosrdná slitovná láska. Milujme a důvěřujme. (Jana, důchodkyně)
 • Aby se do tohoto kruhu vzájemné modlitby připojili. Budou šťastnější. (Jana, úřednice)
 • Nebojte se, nebojte se, nebojte se. (Marie, důchodkyně)
 • „Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“ Bůh, jeho Syn a náš Pán Ježíš Kristus chce svým milosrdenstvím zachránit duše všech lidí a chce je přitáhnout do svého kopím probodeného srdce, které nás miluje tím, že nás miluje dříve, než jsme ho milovali my (bezpodmínečným aktem Boží lásky k nám). (Petr)
 • Ať se nebojí vrhnout do otevřené Boží náruče, která jako jediná nikoho neodmítne. (V., fotografka)
 • Důležitá je vděčnost Bohu. Modlit se, žít podle Božích přikázání, snažit se o to. Nezdůrazňovat příliš své problémy, snažit se vcítit se do situace jiných, neboť každý se potýká s určitými těžkostmi. Udělat si více času na modlitby, na prostor Božího působení. (Jana, invalidní důchodkyně)
 • Aby důvěřovali BM, které nás provází stále a všude a které nám přineslo vykoupení. (Lothar, důchodce)
 • Milosrdenství je otevřeno pro všechny, kteří mu otevřou svá srdce. Nésti těžkosti a kříže, které nás v životě provází; jsou snazší, pokud na ně nejsme sami. Hluboce prožívaná Hodina milosrdenství, Korunka BM i svátek BM ve velké úctě přináší všem mnoho milostí. (Zdenka, důchodkyně)
 • Aby šli pevně za svým cílem a nic je od toho neodradilo a nenechali se hlavně zkazit dnešním opravdu zlým společenstvím, kde se nabízejí špatné věci, hlavně těm mladým. (Marie, v domácnosti)
 • Nebojte se a svěřte svůj život BM. Neboť kdo dává více lásky než Bůh, který je láska sama? Otevřete brány svého srdce Bohu a čerpejte z pramene milosrdenství, jenž nikdy nevysychá. Jedině tak naleznete vůli Otcovu a půjdete v životě správným směrem. (Jaroslav, bohoslovec)
 • Ať se nebojí přijímat tento veliký Boží dar. (B., postulant)
 • U Boha není nic nemožného, věřím, pokud Bůh bude chtít, sešle na rodinu mé dcery i celou moji rodinu Ducha Svatého a vše se uzdraví. Boží milosrdenství je nekonečné, chvála Kristu a Marii. (Iva, důchodkyně)
 • Aby se také denně modlili Korunku k Božímu milosrdenství. Je krátká, nezabere mnoho času a lze se ji modlit i při práci. (Jiřina, důchodkyně)
 • Ať si přečtou „Nebojuj s tmou, rozsviť světlo!“ Doporučuji. (Marie, zemědělec)
 • Aby se modlili a zasvětili Božímu milosrdenství. Sama zakouším úžasnou milost. Pro sebe i svou rodinu a důvěřuji Ježíši, že mi pomůže ještě více. (Viera, důchodkyně)
 • Modlete se, věřte, důvěřujte a chvalte. (Jana, učitelka MŠ)
 • Ať se zapíšou do KM a modlí se Korunku. (Stanislava, prodavačka)
 • Aby navštívili Slavkovice. Úplně pánu Bohu důvěřovat a svěřit mu svůj osud. (Ludmila, úřednice)
 • Není třeba ho namáhavě hledat, stačí se mu otevřít, vždyť je všude kolem nás, vždyť je to Bůh sám. (Veronika, farmaceutka)
 • Aby uvěřili, že Boží milosrdenství trvá navěky, aby jim Duch Svatý ukázal cestu, aby jí uvěřili. (Marie, důchodkyně)
 • Máte trápení? Jste nemocní, smutní, osamělí? Důvěřujte Pánu, svěřte mu své bolesti, svůj život. Zahrne Vás láskou a milosrdenstvím. Důvěra v Pána dá vaší duši mír a pokoj. (Eva, zdravotní sestra)
 • Modlete se v důvěře, že nás bude velká síla, která bude prosit Ježíšovo milosrdné srdce za nás hříšníky, za celý svět. (Marie, důchodkyně)
 • Aby neváhali a přihlásili se do našeho společenství vzájemné modlitby „Kniha milosrdenství“ a dozví se více o BM od otců pallotinů. (Vojtěch, seřizovač)
 • Aby důvěřovali v BM a prosili s námi ve vzájemné modlitbě. Otcové pallotini, Pán Bůh vám zaplať i za mše svaté. (Libuše, důchodkyně)
 • Rozdávala jsem přihlášky známým, kteří mají zájem, tak se zajímají, pak je možné vysvětlení, jinak nutit to nejde. (Marie, důchodkyně)
 • Modlitba Korunky je veliké poděkování Pánu Ježíši za vše, co pro nás vytrpěl na kříži, za jeho utrpení máme děkovat neustále, protože milosrdenství potřebujeme všichni a je to nádherné začít nový den modlitbou Korunky. (Vlasta, invalidní důchodkyně)
 • Aby otevřeli své srdce Pánu Ježíši a jeho milosrdenství tak proudilo do celého světa. (Julie, dělnice)
 • Podle možnosti navštívit Slavkovice, kde se dozví vše, co budou potřebovat. Objednat si Apoštola, nechat se zapsat do KM, nosit křížek BM, exercicie. (Růžena, katechetka)
 • Ať jsou milosrdní ke svým bližním, ať se modlí Korunku k BM, ať jezdí na poutě do Slavkovic, ať trpělivě snášejí těžkosti života a radují se z maličkostí. (Marie, důchodkyně)
 • Ať hledají dál. Pán Bůh je milosrdný, jde jim naproti. (Anna, důchodkyně)
 • BM, které každý člověk potřebuje, nás současně učí být milosrdnými i k druhým. BM je největší dar, který člověk od Boha dostává. (Jaroslava, důchodkyně)
 • Vědomí, že se modlím za ostatní a že oni naopak myslí i na mě, že jsem alespoň v modlitbách blíž zasvěcenému lidu, je velmi povzbuzující. (Eva, důchodkyně)
 • Aby se nebáli ho přijmout, případně aby si uvědomili, že bez něho nemůže být spasen nikdo z nás. (Marie, lékárnice)
 • Úcta k BM je nejlepší a nejspolehlivější cestou k Bohu, protože jeho největší vlastností je právě milosrdenství. Svým způsobem přesahuje i jeho vlastní spravedlnost. (Petr, invalidní důchodce)
 • Aby zakusili, prožili milosrdenství, obětavou lásku, nezištnou pomoc od bližních, a tím našli cestu k Pánu Bohu, stvořiteli a dobrodinci našeho světa zde na zemi. (Milan, důchodce)
 • BM je naše naděje v každém životním okamžiku. (Anděla)
 • Aby to udělali jako já a co nejdříve. (Naďa, učitelka)
 • Aby neváhali a co nejdříve se zapsali se do knihy BM. Ať děkují za vše milosrdnému Bohu. (Julia, ekonomka)
 • Těm, kteří hledají BM, bych řekla, aby hledali BM v pravidelné svátosti smíření a modlení Korunky a svatého růžence k Panně Marii a navštěvovali Ježíše ve svatostánku při adoraci co nejčastěji v kostele. (Miroslava, důchodkyně)
 • Aby se nebáli otevřít duši Pánu Ježíši a Pánu Bohu. (V., důchodkyně)
 • Ucházet se o členství v KM. (Marie, důchodkyně)
 • Že hledat a mít důvěru v BM Vás naplní pokojem, který tento svět nedává. A pro ty, kteří nehledají BM a žijí v zoufalství a beznaději, aby se nebáli otevřít srdce ve své bídě a odevzdali se do lůna BM jako ztracený syn/dcera svému Otci prostřednictvím matky BM. (Josef, dělník)
 • Věřte Pánu Ježíši, miluje nás. Dal život za nás všechny. Dívejte se chvíli na obraz BM. Je láska, dává klid a radost. (D., důchodkyně)
 • BM je to nejlepší, co na světě existuje. Všem to opravdu moc doporučuji. Já totiž miluji modlitbu. Mám od 50 let bolesti páteře bederní a všech kloubů, ale s pomocí Boží se to dá všechno snášet s láskou a obětovat hlavně za kněze a Svatého otce. (Jaroslava, důchodkyně)
 • Že ho potřebujeme úplně všichni. Že je to láska Boží k nám. Milost Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba. Že bez BM jsme v pasti hříchů. Že máme žít milosrdenstvím vůči lidem, aby poznali, jaký Bůh je, a nebáli se k němu přijít. (Zuzana, katechetka)
 • Aby se stali členy KM, aby se modlili, aby byl Pán milosrdný k celému světu. (Marie)
 • Aby se přihlásili do knihy BM a aby se modlili, abychom zlé přemohli modlitbou. (Františka)
 • Lidé by se měli modlit k BM, i když si třeba myslí, že jsou sami dobří, protože na světě je tolik zla, za které je potřeba se modlit. (L., důchodkyně)
 • Kdo hledá, nalezne… (Zdeňka, katechetka)
 • BM a láska jsou největší a nejkrásnější Boží vlastnosti a zároveň přenádherné Boží dary. (Vlasta, invalidní důchodkyně)
 • Bůh čeká trpělivě, až ho pustíme do svého srdce. U Boha neexistuje hřích, který by neodpustil, pokud jej s upřímnou lítostí vyznáme. Nekonečně nás miluje, svým milosrdenstvím nám dává šanci znovu začít. (Blanka, nezaměstnaná)
 • Kdo hledá, ten nalézá. BM je všudypřítomné. Konáme-li Boží vůli, BM je vždy s námi. (Josef, sociální pracovník)
 • Aby zažili to co já a měli jistotu MB. (Františka, důchodkyně)
 • Ať v tom nepolevují a jistě ho dříve nebo později najdou a ať si objednají časopis Apoštol BM, který pokládám za velmi užitečný a rád ho celý přečtu a těším se na nové číslo. (Hubert, kontrolor)
 • Ať se zapíšou do KM. (M., důchodkyně)
 • Ať se modlí a prosí o BM. (Amálie, důchodkyně)
 • Buďte trpěliví, čekejte a budete vyslyšeni. BM je skutečnost, která se nedá ničím popřít, jen musíme věřit a vše nám Pán dá v pravý okamžik. Díky, Pane. (B., OSVČ)
 • Neváhat s přihláškou. Každý potřebuje podporu v prosbě o BM všech zapsaných v KM. (M., důchodce)
 • Že je to velice jednoduché, protože Bůh nám ho nabízí zadarmo, aby nás zachránil, aby nás spojil. Je třeba odpovědět na jeho lásku láskou i nedokonalou. Zahodit pýchu, prosit o smilování a modlit se za všechny. To je smyslem členství. (Jaroslav a Miroslava, důchodci)
 • „Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, přicházím nejprve jako král milosrdenství.“ (František, invalidní důchodce)
 • Ať přijedou do Slavkovic, modlí a prosí o BM, pocítí radost, pokoj a lásku Boží, lásku blíženeckou. Lidé dnešní doby mají málo lásky k Pánu Bohu a k sobě navzájem. (Petr, zámečník, sanitář)
 • Přála bych jim, aby oni byli šťastni, a snad se nad námi Pán také smiluje a vyslyší prosbu. Děkuji za mše, které sloužíte v pátek. (Miluše, důchodkyně)
 • Hledejte BM, je to nejlepší, co nás v životě mohlo potkat. Díky Bohu za vše a za jeho milosrdenství. (A., důchodkyně)
 • BM je úžasný Boží dar, ten největší – je to Boží láska. (Jiřina, důchodkyně)
 • V BM je záchrana života. Prohlubuje se důvěra v Boha. (Terezie, důchodkyně)
 • Aby nezoufali a vytrvali. (Milada, důchodkyně)
 • Je to největší vlastnost Boha – aby uvěřili a nečekali, až se dostanou na dno jako já. Díky BM - poslední naděje pro hříšníky – vstoupila do mého života láska – naděje – radost a práce na sobě (sebezápor, posty atd.). (K., důchodkyně)
 • Je to nejdůležitější, co v životě potřebujeme. (Anna, důchodkyně)
 • Aby zanechali světských požitků a cele se odevzdali Bohu a nechali se vést P. Marií. (Magdaléna, důchodkyně)
 • Ať vše svěří Milosrdnému Bohu a bezmezně důvěřují v jeho milosrdenství. (Mária, důchodkyně)
 • Ať dělají vše pro to, aby ho našli. (Kateřina, studentka ZŠ)
 • Ať se modlí a důvěřují. (K., důchodkyně)
 • Hledejte a naleznete. Nic na světě není jenom tak. Všechno má svůj čas. Některé věci a rozhodnutí je třeba doslova promodlit. A možnost pomoci druhému, třeba v poslední chvíli jeho pozemského života obrátit jeho oči na kříž a zmrtvýchvstalého Ježíše. Bohu díky za tyto milosti. (Markéta, administrativní pracovnice)
 • Aby poznali Boží lásku – Tvé milosrdenství v Ježíši Kristu – vylévaném na nás v Duchu Svatém. Přečetli „Deníček“ sestry Faustyny, která přijala poslání šířit úctu k BM, a my abychom ji uskutečňovali prokazováním bližním – milosrdenství, skutky, slovy a modlitbou. (Jiřina, důchodkyně)
 • „Kdo je z Boha, pravil Pán, Slovo Boží slyší, má své nitro dokořán a hluk světa ztiší. Tak se ztiším dnes i já, před Tebou můj Pane, ať v mé mysli pravda Tvá i v den všední plane“. (Natálie, zdravotní sestra)
 • Aby se i oni zapojili do tohoto společenství v modlitbě díků a proseb. (L., důchodkyně)
 • V nejtěžších chvílích, když Vás všichni opustí a ti, co vás mají rádi, nemohou z vážných důvodů být s vVámi, zůstává Ježíš nejvěrnější. Když padáme, on nás zdvihá, když přiznáme svoji bídu, zaplaví nás jeho milosrdná láska. BM, eucharistie a P. Marie jsou úžasné pilíře pro náš život. (Mária, pastorační asistentka)
 • Pověděla bych o sv. Faustyně a KM. Modlila bych se s nimi a jela bych na pouť do Slavkovic. (L., studentka)
 • Bez BM se nedá žít. Každý zná svůj příběh, a kdybych nevěřila – dneska bych zde nebyla. (Marie, důchodkyně)
 • Ať hledají BM, ať klepou, bude jim otevřeno, ať prosí a bude jim dáno. (Anna, důchodkyně)
 • Začněte se modlit růženec k BM a najdete mír a pokoj duše. (Anežka, důchodkyně)
 • Bůh nás má rád a uzdravuje duši, naše životní šrámy a dává nám pokoj. Ale musíme vytrvávat v modlitbách a prosit za odpuštění. A odkaz na „Marnotratného syna v evangeliu“. (Jana, osobní asistentka)
 • BM je třeba hledat, najít a pak uskutečnit ve svém životě. Milosrdenství je více než spravedlnost. Nepřijme-li svět BM a nestane-li se milosrdným, nemůže mít podíl na Božím díle. Pak to bude divoké. (Pavel, nakladatel)
 • Otevřete svá ubohá srdce Bohu, Ježíši Kristu. On pro nás hříšníky se obětoval, velmi trpěl, aby ve své lásce nás vykoupil, spasil a dal svobodu. Je jedinečný, úžasný Bůh, ke kterému se s důvěrou můžeme obracet ve svých trápeních životních. On pomůže z každé situace k dobrému. (Jarmila, důchodkyně)
 • Modlit se růženec k BM. (Božena, důchodkyně)
 • Modlím se za to, aby zbloudilí a nevěřící se dali na cestu víry, hlavně mladí a děti, kteří nebyli ve víře vychováni, dokud je čas v tak vážném čase. (Ludmila, důchodkyně)
 • Boží láska je zadarmo. Nestačí o BM jen uvažovat, ale je třeba ho přijmout. Nestačí jen přijímat Boží dary, ale nechat se proměnit podle jeho milosrdného srdce, stávat se milosrdným tak, jak je milosrdný On. Z toho pak vyprýští konkrétní činy, dobrota, odpuštění, snášenlivost, důvěra. Musíme více důvěřovat Pánu než sobě. (František, akolyta)
 • Ať jezdí do kostela BM do Slavkovic, kde si mohou zakoupit brožurky a knihy o BM a též uslyší i kázání o něm (zvláště o poutích). Dala bych jim přečíst knihu, kterou jste mi poslali. (Hana, důchodkyně)
 • Neváhat a odevzdat se BM. (Kristýna, důchodkyně)
 • Důvěřujte v Pána Ježíše. Je to velká Boží milost a spása. Neochabujte. (Jiřina)
 • Neustávejte v hledání BM, protože je větší než spravedlnost. (M., učitelka)
 • Vysvětlil bych, o co jde, a že Pán Ježíš vybízí k tomu, že toto je poslední záchrana, kterou pro nás může udělat. Pozval bych k společné modlitbě Korunky a už bych nemluvil já, ale Kristus. (Patrik, student)
 • Neztrácejte naději v Boží působení a slitování. Možná bych jim vyprávěla o sestře Faustyně, o obraze, modlitbě, kostele, o neděli BM, o papeži Janu P. II. (Bohuslava, důchodkyně)
 • Důvěřovat Pánu. (K., učitelka)
 • Proste o pomoc milosrdného Ježíše. (Naděžda, zdravotní sestra)
 • Bůh je láska. Miluje nás, čeká, až se k němu obrátíme a svěříme celý náš život do jeho lásky a milosrdenství. (Jarmila, důchodkyně)
 • Zvláště v dnešní době je BM velice důležité. Bez BM nemůžeme dojít ke spáse duší. Jedině BM nám odpouští naše hříchy. Musíme přijít k BM, prosit a litovat svých hříchů. (Ondrej, důchodce)
 • Hledejte všude ve svém srdci i v celém světě. Určitě ho naleznou, protože BM hledá nás všechny. (Michaela, lékařka)
 • Důvěřujte Pánu Ježíši a P. Marii. Je to největší jistota. Člověk zklame, ale Otec nebeský pomůže a povzbudí. (Ludmila, důchodkyně)
 • Bůh má vás rád. (Marie, důchodkyně)
 • Bůh je láska. Důvěřuji mu a vím, že mě nikdy neopustí. Hlavní je modlitba a důvěra v BM, které rozhoduje o osudu světa a celého lidstva. (Terezie, důchodkyně)
 • Kdo hledá, najde. (L., živnostník)
 • Ať mu důvěřují, nikdy nezklame. (P., důchodkyně)
 • Modlitba k BM mi pomohla vyřešit problémy. Uvědomuji si přání Pána, abychom se k němu obraceli každý den. (Jaroslava, důchodkyně)
 • Věřte poselství o milosrdné lásce Boha, které nám bylo oznámeno prostřednictvím sv. Faustyny. Obracejte se k němu a modlete se: „Ježíši, důvěřuji Ti“. (Jana, důchodkyně)
 • Nebojte se přidat a přinese vám to radost a sílu do každého dne, s Ježíšem se nemusíte bát. (Jiřina, důchodkyně)
 • Obracejte se na BM, každý a v každé situaci, a nikdy nebudete zklamáni. (Anna, důchodkyně)
 • Připojte se k našim modlitbám. (Dorota, důchodkyně)
 • Hledejte BM, bez BM nemůže být člověk spasený. (Ludmila, důchodkyně)
 • Čtěte, modlete se, meditujte o BM. Vytrvejte. (Z., důchodkyně)
 • Odevzdávejte se do náruče BM, protože ho všichni potřebujeme. (Miloslav, důchodce)
 • Důvěřujte v Boží milosrdenství. (Hedvika, důchodkyně)
 • Zasvěťte se BM. (Anna, metodik daní)
 • Přihlaste se a nebojte se modlitby k Božímu milosrdenství. (Hedvika, důchodkyně)
 • Nepřestávejte hledat a doufat. Bůh neustále čeká na náš vstřícný krok, aby nás mohl zahrnout svou láskou. (Romana, asistentka)
 • Vytrvejte, neboť Pán nám všem dává Boží lásku a spásu duše. (Jiří, důchodce)
 • BM je úžasné. Mějte odvahu a neboje se vstoupit a nechat se zapsat do KBM. (Anežka, zdravotní sestra)
 • Aby nás bylo co nejvíce, kteří se chtějí zapojit do BM, všichni se potřebujeme hodně modlit. (Ludmila, důchodkyně)
 • Proste a obdržíte, hledejte a naleznete, tlučte a otevře se vám. Pán nám všem žehná, pomáhá nám na té pozemské pouti a živí nás tělem a krví. (Lenka a manžel, úřednice)
 • Uvěřte v nekonečnou milosrdnou Boží lásku a s důvěrou se nechávejte omývat v pramenech BM. (Jana, účetní)
 • Je to nejkrásnější životní pouť, na níž potkávám mnoho lidí, které lze svým přijetím BM oslovit slovem i skutkem. (Magdalena, učitelka hudby)
 • Čtěte sv. Faustynu, objednejte si ABM, choďte do Slavkovic na mše sv. a neváhejte se otevřít Pánu Ježíši. (Květoslava, zemědělec)
 • S důvěrou k Ježíši opětujte Boží lásku k Bohu a napodobujte je ve vztahu k bližnímu. Ctěte svátosti a eucharistii. Modlete se více srdcem, zajímejte se o poselství Ježíše skrze sv. Faustynu. Jděte na pouť BM. (Pavel, učitel)
 • Zapojte se také. Tu chvíli, kterou obětujeme modlitbě každý den, snad najdeme, abychom vytvářeli velký celek. (Marie, důchodkyně)
 • Stále se modlete a věřte. Rozhlížejte se kolem sebe a podělte se o BM – o radost i starost. (Štěpánka, důchodkyně)
 • Přivedla jsem na cestu k Bohu rodinu s dětmi, když náhle jejich chlapec měl úraz a oni mu svou modlitbou vyprosili zdraví a jsou silně věřící. (Jiřina, v domácnosti)
 • Záchranou pro ně je právě BM, ten největší zázrak. Věřte na slitovnost a dobrotu. (Drahomíra, důchodkyně)
 • Dává mi to sílu a radost v těžkých chvílích. (Marie, důchodkyně)
 • BM mě naplňuje důvěrou a pokojem. Je to naprosté odevzdání se Boží vůli za každé životní situace, každý den říci: „Pane Ježíši, důvěřuji Ti“. Je to cesta ke spáse. (Šarka, pedagog)
 • Důvěřujte v BM, které je tak velmi naléhavé v dnešní době. (Otto, invalidní důchodce)
 • Krásný titul sborníku „Teď je čas milosrdenství…“ Dokud máte čas, obracejte se k BM. Nepromeškat. (L., důchodkyně)
 • Modlete se s námi. Bůh je opravdu milosrdný, pocítíte to sami ve svém životě. (Marie, důchodkyně)
 • Věřte, že Bůh je láska, že nás miluje. Já vím, že to funguje. Hlavně musíme mít pokoru a lásku pro sebe i bližní. Ne naše vůle, ale Boží. Svěřte každý den Pánu. (D., důchodkyně)
 • Každodenní modlitbou Korunky získají ten obrovský dar víry, naděje i lásky. (Marie, důchodkyně)
 • Hledejte neúnavně, nikdy není pozdě, a hlavně mu opravdu důvěřujte. (L., dělnice)
 • Je to krásný akt odevzdání se do společné modlitby i pro ty, kteří BM ještě nepoznali. Děkuji za Jeho milosrdenství, které denně pociťuji, a můj vztah se tolik změnil. Důvěřuji Ti. (Mariána, důchodkyně)
 • Je to otázka vnitřního rozpoložení každého člověka. Nedovolím si radit. Já se při modlitbě Korunky dovedu úplně odpoutat od okolního prostředí a věnovat se modlitbě. (J., důchodkyně)
 • Nevzdávejte se, usilovně hledejte. Stojí to za to. (Františka, důchodkyně)
 • BM potřebuje každý člověk a tu potřebu cítí každá duše, ať už si to přizná, či nikoli. Milosrdenstvím nic neztrácíš, ale získáváš, ať jej přijímáš, či dáváš. Je cestou života věčného. (Blažena, důchodkyně)
 • Korunka k BM je cestou a přípravou na setkání s Pánem. (Eva, st. inženýrka)
 • Neváhejte a zcela důvěřujte BM. Kdo se modlí a zcela důvěřuje v BM, ten nebude nikdy zklamán. (Marie, zdravotní sestra)
 • Pán se dotkl našeho srdce a něco se změnilo, a proto hledej BM pro spásu světa. (Jana, laborantka v důchodu)
 • Věřte v úžasnou, nedomyslitelnou moc BM. Sama na sobě jsem tolikrát pocítila BM a potom ten klid v duši! Každý, kdo byl přijat BM, může tuto moc dosvědčit. Bez BM bych měla pochybnost v odpuštění hříchů. (Jiřina, důchodkyně)
 • Je to hledání, které má smysl. (Přemysl, vězeň)
 • Důvěřujte a žijte v naději. Milosrdenství nás učí lásce. Pomůže překonat těžká a zdánlivě beznadějná období. Je to velký Boží dar. My bychom byli jinak ztraceni, kdybychom byli souzeni jen spravedlností. (Pavlína, magistra umění)
 • Pojďte všichni, dokud máme čas milosti. Život utíká velice rychle nám všem a Ježíš je naše cesta, pravda a život. (Josef, truhlář)
 • BM potřebujeme všichni, každý z nás je hříšný, má mnoho slabostí, je poraněn životem. Bůh nás a naše slabosti nechce trestat – naopak. Sklání se k nám v našich slabostech a chce nás uzdravit. Dotknout se nás a být s námi i tam, kde nás to velmi bolí. (Kateřina, invalidní důchodkyně)
 • O BM se musí modlit. Je to úžasná věc, moci Ježíše prosit za lidi i za sebe. BM to je všechno, co dostáváme od Boha. (Marie, důchodkyně)
 • Přečtěte si Deníček od sv. Faustyny. (Edita, důchodkyně)
 • Věřte i v těch nejhorších životních situacích, byť je to někdy tak velmi těžké. (J., docentka na univerzitě)
 • Připojte se k nám. Přináší to uspokojení, radost v životě a hlavně Boží požehnání. (Emilie, důchodkyně)
 • Proste a BM bude vám dáno! Tolik ho potřebujeme! (Františka, administrativní pracovnice)
 • Nebojte se otevřít své srdce Bohu a prosit o dar naprosté důvěry. Stále se modlete: „Bože, chci důvěřovat Tvé milosrdné lásce.“ (Hana, zdravotní sestra)
 • Přihlaste se do KM. (S., důchodkyně)
 • Věřte v něj a stále se modlete. (Marie, důchodkyně)
 • Co nejdříve ho najděte, bez Boží pomoci to nejde. (Pavla, důchodkyně)
 • Věřte v Boží lásku. (Š., krejčová)
 • Zapište se do KBM a modlete se Korunku. (M., důchodkyně)
 • Je nám moc potřeba BM, prosit o ně a děkovat Bohu Otci. (Miloslava, důchodkyně)
 • BM je velká nabídka Božího odpuštění, kterou potřebujeme všichni, abychom se setkali jednou v našem domově. (Alena, důchodkyně)
 • Jste na té nejlepší cestě k věčnému životu. (B., úřednice)
 • BM funguje. (Marie, kadeřnice)
 • Začněte se modlit k BM. (S., důchodkyně)
 • Proste a děkujte Pánu Ježíši za jeho bolest na kříži. (Marie, důchodkyně)
 • Pomodlila bych se s dotyčným.
 • Je to důvěra v Boží lásku. Je to cesta ke šťastnému křesťanství prožívanému v radosti a pocitu, že jsem milován Bohem jako jeho dítě. (Klára, zdravotní sestra)
 • Důvěřuj, modli se k BM. (Janka)
 • Neztrácejte vytrvalost při hledání. (Michaela, důchodkyně)
 • Důvěřujte Bohu, ať přijde cokoliv. (K., invalidní důchodkyně)
 • Věřte, modlete se a nestyďte se o tom bavit s cizími lidmi. (J., důchodkyně)
 • Připojte se k nám a milujte BM. (Jiřina, důchodkyně)
 • Modlete se Korunku k BM a navštivte Slavkovice. (Olga, důchodkyně)
 • BM pomůže v každé životní krizi a dodá sílu do dalšího života. (B., důchodkyně)
 • Modlete se modlitbou Korunky k BM stále. A vám, co tvrdíte, že nemáte v dnešní uspěchané době čas se modlit: je to krátká modlitba a velké účinky na sebe nenechají dlouho čekat! (Zdenka, důchodkyně)
 • Probuďte se z vlažnosti a ospalosti a hledejte tu pravou Cestu, která vede k lásce, radosti a pokoji mezi všemi lidmi na celém světě skrze BM. (Marie, důchodkyně)
 • Hledejte, neboť bez BM nemůže být člověk spasený. Více slyšte v kostelích o BM a více se mu věnujte a rozvádějte ho. Lidé o BM moc nevědí. (Stanislav, důchodce)
 • BM je jeden z nádherných darů, které nám Ježíš dává. BM je záchrana jak pro jednotlivce, tak celé národy. (Ludvík, důchodce)
 • V žádné životní situaci nezoufejte a hlavně si neberte život. BM je nesmírné, ale nesmí se zneužívat. Je třeba se obrátit, děkovat, modlit se, chválit a také se dobře vyzpovídat a přijímat eucharistii. (Bohuslava, důchodkyně)
 • BM není třeba hledat. Bylo tady, je a bude. Stačí jen s velkou důvěrou a pokorou skočit do náruče nekonečného BM a těšit se a děkovat. (Olga)
 • Proste a bude vám dáno. Ano, musíme prosit a v důvěře se obracet k Bohu. (Jindřiška, důchodkyně)
 • Nebojte se Boha ani jeho Syna a vždycky se k nim utíkejte. BM je pro člověka to nejlepší. (K., důchodkyně)
 • Přesvědčte se a uvěřte, že existuje. Při duchovní obnově jsem slyšela, že BM existuje a poprvé jsem se dozvěděla o Korunce k BM. (A., důchodkyně)
 • I ten nejhříšnější se obracej k milosrdnému a nadevše dobrotivému Bohu, protože on je ten jediný, který nikoho neodmítne, v každé těžké situaci pomůže, každého ke svému srdci přivine. (Mariana, důchodkyně)
 • Zcela se odevzdejte moři lásky. Modlete se Korunku k BM, je to na smír Božího hněvu. Budete bohatí duchem, budete šťastní, klidní. Když budete důvěřovat, Bůh si vás sám povede. (Hana, důchodkyně)
 • Kdo hledá BM, ať si nejdříve přečte „Deníček“ sestry Faustyny. (K., důchodkyně)
 • Nebojte se připojit a modlit se růženec k BM. Je krátký a velmi účinný. Buďme my milosrdní k chybám svých bližních, tak jak je milosrdný Ježíš k nám. Prosme jej, ať to dokážeme. (Marie, důchodkyně)
 • Denně, ve všem co konáme, odevzdat se Bohu a věřit v jeho moc a prosit o jeho milosrdenství. Je to někdy těžké, ale vybojovat ten zápas – ne já, ale On rozhoduje – přináší mír v duši, zdraví a sílu. Ve všem se podřídit Pánu Bohu. Jinak nemá život smysl, BM je věčné. (Jiřina, důchodkyně)
 • Aby jim milosrdný Pán přišel vstříc se svými milostmi, požehnáním, protože není nic vzácnějšího v životě i ve světě. (Jana, rehabilitační pracovnice)
 • Důvěřujte Bohu. (Marie, důchodkyně)
 • Vytrvejte v hledání BM, pravidelně se modlete k Pánu Bohu a k jeho Matce Panně Marii, která je naší bezpečnou přímluvkyní u svého ukřižovaného Syna. (Božena, důchodkyně)
 • Rozšiřte naše řady vzájemné modlitby za BM a přihlaste se za členy BM. (Ludmila, důchodkyně)
 • Je to dnes jediná záchrana jejich věčného života i celého světa a proto i nejpotřebnější úcta, kterou bychom měli všichni mít s ohledem na naši spásu. (Pavla, voršilka)
 • Z BM žijeme všichni, jinak bychom už asi nebyli. Tak kdo řídí přírodu po celý rok a ve dne i v noci rozsvěcuje oblohu? Kéž by si to všichni už uvědomili. (Milada, důchodkyně)
 • Osvoboďte se ode všech předsudků a špatných představ o Bohu. Potkávám lidi, kteří říkají, že nejsou k ničemu a Bůh jim nepomůže. Bůh je otec, který něžně objímá své nešťastné dítě. Odevzdat se a mít důvěru jako dítě. (Zlatuše, MD – v domácnosti)
 • Odevzdejte se s důvěrou BM. (L., důchodkyně)
 • Je důležité někam patřit, mít v srdci víru. Lásku a klid pro své počínání. Odpustit, i když třeba na zlobu nezapomenout, ale mít vyrovnanou mysl. Pomáhat slabším, potřebným, ale nepodbízet se. Milovat život na zemi. (M., zootechnik)
 • Pokud nejste v práci, udělejte si čas a pomodlete se v pátek v 15 hod. tuto pobožnost i křížovou cestu. (L., důchodkyně)
 • Víru a lásku v BM. (Anna, důchodkyně)
 • Nepřestávejte hledat milost od Pána, kterou není vždy jednoduché vnímat. Člověk pracuje na sobě celý život, otevřít se je nutno. (J., letuška)
 • Zasvěťte se BM. Pevně věřte v největší vlastnost Boží. (H., důchodkyně)
 • S důvěrou se svěřte BM, které je nekonečné, tak jako sám Bůh, a bezmezně mu důvěřujte. (Eva, geoložka)
 • Přeji každému, aby ve svém životě nalezl víru v Boha a přesvědčil se, že život s vírou je mnohem krásnější, i když starosti a problémy se nevyhýbají. O tom se musí přesvědčit každý sám. (Jana, producent pomůcek pro zdravotnictví)
 • Kdo může pochopit – pochop a důvěřuj, ale vše je velká milost Boží, nezáleží moc na nás, kdo se snaží říct i nabídnout. (Helena, ošetřovatelka)
 • Všechno vkládejte do Kristových rukou a důvěřujte mu, On se o vše postará. Pán Ježíš je jediná jistota, ten nás nikdy nezklame. (Eva, administrativní pracovnice)
 • Bůh dává sílu k ve všech zkouškách života i v radosti. Bez Boha bych ani nechtěla žít. Všechno mu svěřuji - radosti i bolesti. Každý den se snažím modlit Korunku. Každý den říkám: „Pane, důvěřuji Ti.“ (M. důchodkyně)
 • Hledejte a proste. Nikdy se nevzdávejte. Ježíš je neskonale dobrotivý a právě v těch nejtěžších chvílích s námi nejvíc trpí. Nikdy vás nezklame, vždyť jeho svaté srdce zde na zemi tlouklo a umíralo pro nás. A teď z nebe má neuvěřitelné možnosti, jak nás zachraňovat. (Ivana, asistentka pedagoga)
 • Neváhejte a přidejte se k nám, můžete získat tím, že jsou za nás každý pátek ve Slavkovicích slouženy mše sv., náš život získává na hloubce a nachází cestu domů, k Bohu. (Marta, ošetřovatelka)
 • Když budete důvěřovat Bohu a plnit skutky milosrdenství vůči bližnímu, modlit se Korunku k BM, dostanete velké milosrdenství v hodině smrti, které Ježíš přislíbil. (Marie, důchodkyně)
 • Určitě ho hledejte dál. Hodně se modlete a sami buďte milosrdní. (Blanka, důchodkyně)
 • Dejte svůj život plně do rukou Božích a důvěřujte mu. (Jarmila, důchodkyně)
 • Odevzdejte se Bohu a uvěřte v BM a Boží lásku. (S., úřednice na poště)
 • Uvědomte si, že je to úžasná milost, připravená pro každého, kdo hledá. (M., učitelka anglického jazyka)
 • Kdo důvěřuje, nemá se čeho bát. (P., finanční účetní)
 • Je to poslední záchrana k obrácení, odpuštění i pro největší hříšníky. (P., pekař)
 • Jste na správné cestě. (Irena, důchodkyně)
 • Země je plná BM, proste, hledejte a naleznete. (Václav, důchodce)
 • Vytrvejte a neochabujte. (H., dělnice)
 • Více věřte v BM. Já se již několik let modlím Korunku k BM. (František, invalidní důchodce)
 • Každý by se mu měl otevřít. Je to dobro pro každého. (Marie, důchodkyně)
 • BM je větší než naše hříchy. (K., učitelka)
 • Mějte důvěru v BM a nebudete nikdy zklamáni. (Anežka, důchodkyně)
 • Na nic nečekejte a zbytečně neotálejte a dejte se zapsat do Knihy milosrdenství co nejdříve. (Stanislava, důchodkyně)
 • Snažte se spolu s P. Marií vytrvale modlit k Duchu Svatému o jeho dary a vedení. (Mária, důchodkyně)
 • Tužte po spojení s Bohem a věřte, že kdo prosí, dostává. O tom jsem se už několikrát přesvědčila, muž byl uzdraven a dcera také. Je třeba věřit, že Bůh je Pán, Bůh je láska, věřte, že nás miluje a neopouští a pomáhá. (Jiřina, prodavačka)
 • Svátost smíření, odevzdání se a modlitba. Úžasná je návštěva kostela ve Slavkovicích - prvního poutního kostela u nás, zasvěcenému BM. Letos jsem se také zúčastnila pouti do Krakova – Lagiewnik. Nezapomenutelné. (Jana, laborantka)
 • BM je nekonečné, ale nesmíte ho zneužívat. Bůh je jistota - kotva mého života a modlitba je opora života, která se nikdy nezlomí. Vždy je třeba říci “Ježíši, důvěřuji Ti“ a pak má vše svůj řád a správný směr. (Eva, knihovnice)
 • Vytrvale proste Pána, aby se nám ve své nezměrné slitovnosti a něžné lásce dával stále více poznat, a hledejte duše spřízněné. (Marie, učitelka)
 • Je to jediná jistota mého života, jediná vstupenka do života věčného, něžná náruč něžného Boha. (Miroslava, důchodkyně)
 • Hledat BM neznamená neurčitě tápat, ale konkrétně se modlit Korunku k BM nebo jinou modlitbu, zapsat se do sdružení, odpustit svému bližnímu apod. Pak vám Pán Bůh také prokáže milosrdenství a vyslyší vaše prosby. (Antonín, farář)
 • Jen Pán Bůh je jistota klidu v duši. Pane Ježíši, prosím, odpusť mi má provinění. Důvěřuji Ti. (Jiřina, důchodkyně)
 • Otevřete svá srdce, aby Boží láska mohla ve vás působit. A mohli jsme všichni být opravdovými dětmi s modlitbou. (Marie, invalidní důchodkyně)
 • Hledejte a naleznete a nepřestávejte hledat, protože se vám několikrát může zdát, že se BM od vás odvrátilo, zvláště ve chvílích, kdy bolesti a trápení nebudou brát konce a naopak přibydou další trápení. (H., důchodkyně)
 • Nebojte se přiblížit k milosrdnému Otci – Bůh je láska, miluje vás víc než vy sami sebe a víc než si dokážete představit. Nebojte se vrhnout do jeho milující náruče – vždyť on na to čeká. (Jana, pastorační asistentka)
 • Hledejte neustále, protože jen Bůh může zhojit všechny rány, odpustit všechna provinění a pomoci v těžkých zkouškách života. Sama jsem to zakusila, když mi onemocněl a zemřel manžel. Pocit, že se vždy mohu o Boha opřít, je úžasný. (Ladislava, důchodkyně)
 • Přeji všem, kteří upřímně hledají, aby poznali nekonečnou lásku Boží, nevyčerpatelnost jeho milosrdenství. Ale to každý sám musí hledat a poznat. Já jsem to poznala, a tak denně děkuji a prosím. (Maria, důchodkyně)
 • Nebojte se otevřít Bohu, uvěřit. On nás neskonale miluje, stvořil nás a nechce, abychom zahynuli v hříchu. Dal nám Syna, aby nám ukázal cestu. Je milosrdný! My máme litovat špatných skutků a prosit ho. (Marie, učitelka)
 • Doporučuji denní vroucí modlitbu o otevřené srdce k daru BM a zároveň denní modlitbu Korunky k BM, která posiluje, a slova „Ježíši, důvěřuji Ti“ dávají velkou sílu a vědomí Boží přítomnosti. (Alena, chemik)
 • O sv. Faustyně a jejích zjeveních jsem se dozvěděla již v 80. letech minulého století, kdy ještě nebylo tak uctíváno BM. Už tenkrát jsme se po 9 dní modlili a naše modlitby byly vyslyšeny. A pak je zajímavé to, jak Pán Bůh načasoval smrt Jana Pavla II. (Marie, důchodkyně)
 • BM – z něho pramení vše, co chcete, život a štěstí – Tobě důvěřuji. (Julie, RNDr.)
 • Modlete se a proste milosrdného Boha o milosrdenství, které všichni potřebují. (Marie, dělnice)
 • Nepřestávejte se modlit – prosit i děkovat. Ale hlavně věřit v našeho milosrdného Pána, protože on čeká na každého z nás, až se obrátíme a začneme věřit. (Věra, uklízečka)
 • Doporučuji návštěvu kostela ve Slavkovicích i pěkné křížové cesty, tak pěkně umístěné na návsi na návrší za kostelem. Byla jsem při slavnostním svěcení kostela a často se tam vracím. Je nutné se modlit a prosit za milosrdenství pro celý svět, za naši zem a za lidstvo, které v Boží pomoc nevěří. (Marie, důchodkyně)
 • Jste opravdu na správné cestě. Vždyť BM je obrovskou útěchou pro nás hříšníky. Běda nám, kdyby BM nebylo silnější než Boží spravedlnost. (Eliška, učitelka)
 • Proste a bude vám dáno – náruč BM je široká a vaše očekávání předkládané v modlitbě bude naplněno. (L., úřednice)
 • Čtěte Písmo svaté, obracejte se na P. Marii, která se snaží nám BM zprostředkovat. (Marie, lékařka)
 • Odevzdejte se do vůle Boží a plně se odevzdejte do srdce Ježíšova, neboť je to cesta pravdy, lásky a pomoci při našich těžkostech. (Anna, dělnice)